top of page

Beleid Bestuur 2021

Inleiding

De Stichting Kinderboerderij Westerpark heeft een boerderij onder zijn beheer die zich bevindt in het Westerpark. De gemeente is eigenaar van het terrein en de gebouwen. De Stichting Kinderboerderij Westerpark heeft als doel een professionele invulling te geven aan het beheer van de boerderij. Voor het dagelijkse beheer ontvangt de stichting subsidie op basis van een daartoe in te dienen begroting en beleidsplan. Daarnaast werft de stichting eigen fondsen.

Het bestuur is zich bewust dat de subsidie krap is en onderzoekt dan ook continu andere vormen van financiering. Ten tijde van het schrijven van dit beleid zijn er gesprekken gaande om een ruimte te verhuren aan een buitenschoolse opvang (BSO) en wordt de mogelijkheid onderzocht tot de verkoop van goederen uit de winkel.

 

Identiteit van boerderij

 

Kinderboerderijen zijn van oudsher bedoeld om kinderen in contact te laten komen met dieren en het leven op een boerderij.

Wij zoeken naar een evenwicht tussen het belang van het individuele dier en het belang van de soort. Met een deel van onze dieren fokken we om de oudhollandse rassen te behouden. Dit doen we altijd in samenwerking met deskundigen. Onze dieren zijn niet bestemd voor de slacht. Bij ziekte of verwonding beoordeeld de dierenarts samen met ons of genezing mogelijk en haalbaar is of dat laten inslapen een betere optie is.

De dieren op de boerderij zullen zolang ze in leven zijn een dierwaardig bestaan hebben, dit houdt ook in dat de dieren niet opgepakt mogen worden. Dieren die het uit zichzelf toelaten geaaid te worden zullen geaaid mogen worden. Ook zal er voor de dieren een plek zijn waar ze zich kunnen terugtrekken waar geen bezoek mogelijk is.

 

Doelstelling

De Stichting Kinderboerderij Westerpark heeft als doel natuur- en milieueducatie en het stimuleren van bewustwording rond natuur en milieu. Om dit doel te bereiken worden alle bezoekers van de boerderij geïnformeerd door beheerders, door vrijwilligers en middels informatieborden. Ook is dit een belangrijke doelstelling bij evenementen die we organiseren. 

Dieren uit de Nederlandse landbouwgeschiedenis staan bij kinderboerderij Westerpark centraal. Deze dieren zullen met respect worden behandeld conform de wettelijke normen en de afspraak die de kinderboerderijen gemaakt heeft met gemeente Amsterdam in 2017. ‘Overeenkomst uitgangspunten en kwaliteitseisen dierenwelzijn Amsterdamse kinderboerderijen’

De boerderij wordt door ons ook gezien als een plek van rust. De buurtbewoners, toeristen, gebruikers van het Westerpark, etc. kunnen op de boerderij hun rust vinden. Voor gezinnen met een kleine beurs biedt dit een mogelijkheid voor een leuke activiteit.

De veiligheid, fysiek en mentaal voor bezoekers en vrijwilligers, is een basisvoorwaarde.

Nadere toelichting en uitwerking

 

Onroerend goed

De gemeente heeft kenbaar gemaakt dat het onderhoud van de gebouwen die hun eigendom zijn met ingang van het jaar 2021 door hun zal worden uitgevoerd. Hieronder wat aandachtspuntjes hieromtrent:

 • De boerderij is nog in redelijke staat. Wel zal de buitenwandbekleding van zowel de hooikeet als de stal dit jaar vervangen moeten worden.

 • Aangezien de hooikeet omgebouwd dient te worden tot volwaardige buitenschoolse opvang zal de stal omgebouwd moeten worden tot ontvangstruimte en winkel. De buitenstal zal hierdoor aangepast moeten worden om de dieren te kunnen huisvesten.

 • De varkensstal zal worden omgebouwd tot half quarantainestal en half opslag van hooi en stro.

 

Dierenbeleid

 

Het Bestuur heeft zich tot doel gesteld om te komen tot het houden van dieren die raakvlakken hebben met het oorspronkelijke oud Hollandse boerenlandschap of historisch met deze omgeving zijn verbonden. Deze in 2015 in gang gezette ontwikkeling zal ook dit jaar worden voortgezet. Uitzonderingen kunnen worden gemaakt waar het publiekstrekkers betreft. Het Bestuur denkt met deze aanpak een afgewogen en interessant aanbod te kunnen bieden voor bezoekers.

 

Bij de verzorging, huisvesting, etc. conformeren we ons volledig aan de normen die bij het vSKBN keurmerk horen en de overeenkomst dierenwelzijn van de Amsterdamse kinderboerderijen.

Er wordt niet gefokt met onze dieren op de vissen en bijen na. (niet fokken is immers ook een fokbeleid)

De kleine dieren (vissen, vogels, knaagdieren) worden vervangen bij overlijden. Voor overige vervangingen en voor de introductie van nieuwe diersoorten of uitbreidingen maakt het bestuur een weloverwogen keuze op basis van onder meer:

 • Belang voor de boerderij

 • Huisvesting en weide

 • Financiën

 • Verzorging (tijd, gemak en kosten)

 • Veiligheid voor verzorgers en bezoekers

 

Huidige dierenpopulatie:

2 Blaarkopkoeien

4 Landgeiten

3 bonte melkgeiten

4 Schoonebekers (schapen)

3 melkschapen

3 Oud-Nederlandse kippenrassen (Brabanter, Uilenbaarden Kraaikoppen) met ieder een Toom aan kippen, waaronder bij ieder ras 1 haan

12 Barneveldse kippen, waaronder 1 haan

2 Pony's

2 Ezels

2 Bonte Bentheimer varkens

2 Katten

7 Konijnen

4 Bijenvolken

6 Parkieten

4 Kwartels

Diverse vissen

 

Financiën

 

Voor het jaar 2021 is een subsidie toegekend van ruim € 160.000. De daarna grootste post qua inkomsten is de combinatie van keuken en winkel. Deze laat zich moeilijk voorspellen door Corona. Als de boerderij gesloten is, wordt er in de keuken en winkel niets verkocht.

 

Het doel is om ieder jaar een bescheiden positief resultaat te behalen. Dit kan gebruikt worden om de balanspositie te verstevigen. Denk hierbij aan:

 

 • Toegroeien naar een positief eigen vermogen

 • De huidige schulden aflossen

 • Gedurende het hele jaar een positief werkkapitaal

 

Om dit te bereiken wordt gebruik gemaakt van verschillende beheersmaatregelen zoals een projectplan met o.a. omschrijving, noodzaak en begroting voor aanpassingen van terrein en gebouwen, afspraken tussen bestuur en beheer over het doen van grotere uitgaven en periodieke rapportage van de resultaten vs. de begroting.

Een positief financieel resultaat kan bereikt worden door aan twee knoppen te draaien:

 • Een constante focus op de kosten. Een aanzienlijk deel van de jaarlijkse kosten kan niet worden verlaagd (bijv. salarissen, gemeentelijke lasten en dierenartskosten). Echter door continu “op de kleintjes te letten” geven verschillende relatief kleine besparingen bij elkaar toch een gunstig effect.

 • De meeste kansen worden door bestuur en beheer gezien in het verhogen van de inkomsten. De mogelijkheden worden hier niet opgesomd omdat ze elders in het document zijn benoemd. 

 

Belangrijk is te benadrukken dat het financiële beleid is gericht op een mooie boerderij. Dieren die als publiekstrekker gelden, een algeheel mooie uitstraling, etc. dragen bij aan het bezoekersaantal en daardoor indirect aan de inkomsten.

 

PR

 

De boerderij moet actiever gaan worden op social media. Bestuur en beheer zullen samenwerken met:

 • minstens 1 keer per week iets op Facebook publiceren

 • idem voor Instagram 

 • Google Mijn Bedrijf bijhouden met relevante informatie, zoals openingstijden, foto's, antwoorden

 • aanmaken en onderhouden van een LinkedIn pagina

 • minstens 2 keer per jaar een nieuwsbrief publiceren

 

Voor het verzamelen van content doen we een beroep op de vrijwilligers. Ook gaan we bezoekers motiveren hun foto’s op te sturen.

 

Als andere sociale media in opkomst komen sluiten we ons hierbij aan.

 

De voornaamste doelstellingen hiervan zijn het trekken van bezoekers en het werven van fondsen en huurders (zowel particulier als zakelijk).

Erkenningen

 

De volgende twee erkenningen willen we binnenhalen:

 • Om aan te tonen dat we een veilige plek zijn en goed zijn voor onze dieren willen we het kwaliteitsbewijs binnenhalen van de vSKBN. Dit is zeer omvangrijk. Zowel het zorgen dat we overal aan voldoen als de uiteindelijke accreditatie kosten veel tijd en geld. De planning is dat we hier heel 2021 in stapjes aan werken om uiteindelijk in 2022 de accreditatie te laten doen en het kwaliteitsbewijs te behalen.

 • Om aan te tonen dat we een bestuurlijk alles op orde hebben en transparant zijn willen we in 2021 een ANBI worden. Dit vergroot gelijktijdig ook de mogelijkheden voor fondsenwerving, omdat schenken aan de stichting dan fiscaal aantrekkelijker wordt.

Toekomstvisie

 

De ligging van de kinderboerderij is erg gunstig, midden in het Westerpark in een autoluwe zone zodat bezoekers ongestoord in en uit kunnen lopen en de boerderij een integraal onderdeel uitmaakt van het park. Voor het bestaansrecht van de kinderboerderij is het van groot belang dat de stichting kinderboerderij Westerpark verregaande samenwerking aangaat met andere partijen uit het Westerpark. Zoals de evenementenlocatie, horeca en andere recreatieve plekken. 

Doel van dit jaar is om verder uit te breiden op wat we in 2020 al begonnen zijn met diverse bedrijven gelegen in Westerpark. Het gebied Groot Westerpark ligt naast het gebied de houthavens waar de afgelopen jaren diverse woningen gebouwd zijn. Om deze mensen beter te bereiken is het van belang dat er goede communicatie die richting in gaat om de nieuwe buren te verwelkomen op onze boerderij. Bijvoorbeeld, als er bij een andere locatie een druk evenement is, zouden er bordjes opgehangen kunnen worden met "Even rust? Kom gezellig langs op de kinderboerderij."

Samenwerkingen met andere partijen in de omgeving worden opgezocht waar dit bijdraagt aan de bedrijfsvoering zelf of aan de doelstellingen. Denk bijv. aan de verkoop van producten die de milieu- en natuureducatie en bewustzijn bevorderen.

 

Bestuurlijke ontwikkeling

 

Na roerige tijden op de kinderboerderij waar vele wisselingen hebben plaatsgevonden op bestuurlijk gebied is er op 1 december 2020 een geheel nieuw bestuur aangetreden van 3 personen. De voorzitster is helaas afgetreden in februari 2021. Gezien de huidige onderbezetting is het een topprioriteit om een nieuwe voorzitter en algemene bestuursleden aan te trekken.

 

Naast een nieuwe voorzitter wordt er gedacht aan nog 2 á 3 algemene bestuursleden:

 • Een bestuurslid gebouwen & terreinen

 • Een bestuurslid dieren

 • Optioneel een bestuurslid fondsenwerving en PR 

 

Bezoekers

 

2020 was het jaar van de COVID-19en de daaropvolgende aanpassingen waaronder de tijdelijke sluiting van de kinderboerderij. Ook de kinderboerderij bleef hier niet van gespaard en waren de bezoekersaantallen in 2019 nog boven de 100.000 in 2020 waren dit er 64.000.

In het najaar van 2016 is in samenwerking met het NME (Natuur en Milieueducatie) gestart met een activiteiten en educatie programma. Op basis van opgedane ervaring zullen deze programma’s in 2021 worden voortgezet en uitgebreid. Ook zal aandacht worden besteed aan jaarlijkse evenementen met een educatief aspect. 

De verwachting is dat de ontwikkelingen rond de verhuur van een gedeelte van de boerderij de bezoekersaantallen op den duur ook aanzienlijk zullen laten toenemen, echter zullen deze plannen nog uitgewerkt moeten worden en verwacht wordt dat dit pas in najaar van 2021 of begin 2022 in uitvoer zal komen. Dit geldt ook voor het beschikbaar stellen van ruimte voor ook voor het geven van cursussen en workshops.

Nu COVID-19 nog heerst geeft het ons de ruimte om deze plannen verder uit te werken en dat we gelijk aan de slag kunnen gaan als we weer open kunnen. 

 

Donateurs, sponsoren en andere inkomsten

 

Voor bedrijven en particulieren geeft COVID-19 verlies van inkomen en een gevoel van onzekerheid. Daarom is dit een lastige tijd om daar fondsen te werven. Aan de andere kant zijn er mogelijkheden beschikbaar waar tot nu toe nog geen gebruik van is gemaakt, zoals:

 • Een “vrienden van” programma

 • Crowdfunding

 • Diverse fondsen, zoals NL Doet van het oranjefonds

 

We zijn ons ervan bewust dat het werven van fondsen erg tijdrovend is. Dat terwijl we de beide personeelsleden bezig willen laten zijn met de bezoekers, de dieren en het terrein. Daarom voorzien we veel kansen als we ons bestuur weten uit te breiden met een bestuurslid PR en fondsenwerving.

De combinatie van onze keuken met de winkel is de afgelopen jaren constant in ontwikkeling geweest, resulterend in een meestijgende omzet. Voor consumptie ter plekke willen we lekkere producten aanbieden met aandacht voor gezondheid en duurzaamheid en uiteraard binnen de wettelijke horeca bepalingen. Voor thuis willen we Nederlandse producten uit diverse streken aanbieden waarvan we “het verhaal erachter” kennen en uitdragen.

De stichting heeft een trackrecord van evenementen waarvoor een kleine entree wordt gevraagd en die een combinatie bieden van educatie en vermaak. Dit willen we weer oppakken zodra het qua COVID-19 toegestaan en verantwoord is.

 

Vrijwilligers 

 

De boerderij biedt vele mogelijkheden aan vrijwilligers die het leuk vinden om met dieren, planten en mensen om te gaan. We hebben altijd een aanzienlijk deel vrijwilligers met een afstand tot de arbeidsmarkt, vaak door psychiatrische of psychologische oorzaak. Maar ook met weinig scholing of simpelweg pech in het vinden van een baan. De boerderij biedt momenteel plaats aan ongeveer 12 volwassen vrijwilligers en kinderen in verschillende functies zoals: staldienst, keukendienst, groente-team, klus-team en educatiegroep.  

Namens het Bestuur 

Stichting Kinderboerderij Westerpark

Robbert de vries

Voorzitter

Gilles Paternostre

Secretaris

 

Daniël Klaassen               

Penningmeester   

 

Justin Brown

bestuurslid dieren         

bottom of page