top of page

Vrijwillgersovereenkomst

Onze boerderij heeft geen bestaansrecht zonder de vrijwilligers. We hebben ze dan ook hard nodig. Denk aan het schoonmaken van de dierenverblijven, tuinieren, of in de keuken. Denk eens aan het geven van rondleidingen of evenementen organiseren. Of in het bestuur.

Echter willen we natuurlijk wel dat iedereen zich op zijn gemak voelt en iedereen zich prettig en veilig voelt. Voor een veilige omgeving hanteren wij een gedragscode. Op de internetsite in veilige handen kun je alles lezen over wat deze gedragscode inhoudt, onderdeel van deze gedragscode is dat je laagdrempelig bij een vertrouwenspersoon terecht kunt:

Haar naam en mailadres is

Carolien Schouten

c.schouten@boerderijwesterpark.nl

​Een overeenkomst is een onderdeel om vrijwilliger(ster) te zijn. Zonder de overeenkomst is er ook geen verzekering, mag je ook niet tussen de dieren lopen. Het is zoveel leuker om vrijwilliger(ster)  te zijn op onze boerderij. Onderdeel van deze overeenkomst is ook een Verklaring Omtrent gedrag, deze is geheel gratis aan te vragen.

Om een indruk te hebben van onze overeenkomst staat deze hieronder al beschreven zodat je weet wat er van je verwacht wordt.

Laat het ons weten per mail of telefoon;  m.hertzberger@boerderijwesterpark.nl / 06 10560817

Wij nodigen je dan heel graag uit voor een gesprek.

Vrijwilligersovereenkomst Stichting Kinderboerderij

Contactpersonen

 

Bedrijfsleider:

Maarten hertzberger

Te bereiken via Telefoon       0610560817

Via mail                                 m.hertzberger@boerderijwesterpark.nl

 

Assistent beheerder

René Vermoken

Te bereiken Via telefoon       0651961658

Via mail                                 info@boerderijwesterpark.nl

 

Vertrouwenspersoon

Caroline Schouten

Te bereiken via mail              c.schouten@boerderijwesterpark.nl

 

Vrijwilligersovereenkomst wordt aangegaan tussen de kinderboerderij en vrijwilliger(ster)

 

Naam

 

Geboortedatum

 

Telefoonnummer

 

Mailadres

 

Adres

 

hierna te noemen “de vrijwilliger(ster)”, verklaren op de datum van ondertekening van deze overeenkomst kennis te hebben genomen van onderstaande bepalingen:

 1. Werkzaamheden

De vrijwilliger(ster)  zet zich in ten behoeve van de uitvoer van de voorkomende taken, zoals daar onder andere zijn:

o Dierverzorging

o Toezicht houden gedurende openingstijden

o Educatieve taken

o Keuken

o Klussen en onderhoud

o Bestuurswerk

o Administratief

o Groen

o Anders, nl:

 

Een nadere omschrijving van de werkzaamheden behorende bij de bovenstaande taken kan op verzoek geboden worden.

 

Het vrijwilligerswerk wordt onbetaald verricht. De vrijwilliger(ster) is verantwoordelijk voor de taken die hij/zij op zich genomen heeft. Het is wenselijk dat er continuïteit is in de werkzaamheden van de vrijwilliger(ster). Hij of zij stelt in geval van ziekte of verhindering zo spoedig mogelijk de organisatie hiervan op de hoogte.

Het is de vrijwilliger(ster) duidelijk dat hij/zij door het verrichten van vrijwilligerswerk de doelstellingen van de boerderij onderschrijft en medeverantwoordelijk is voor het optimaal ten uitvoer brengen van deze doelstellingen.

 

 1. Aanvang en einde van de overeenkomst

De vrijwilliger(ster) is m.i.v. _____________________ bereid zich voor minimaal ________ uur per (week/maand) in te zetten. De overeenkomst wordt beëindigd middels schriftelijke opzegging door één van beide partijen waarbij een redelijke opzegtermijn in acht genomen dient te worden in verband met het overdragen van de betreffende activiteiten en/of werkzaamheden. Bij beëindiging van deze overeenkomst door één der partijen, dient de vrijwilliger(ster) alle in zijn bezit zijnde materialen van de boerderij binnen 14 dagen terug te bezorgen aan de boerderij.

 

 1. Proefperiode

Stichting Kinderboerderij Westerpark hanteert een proefperiode voor nieuwe vrijwilligers om van beide kanten te ervaren hoe de samenwerking bevalt. Deze proefperiode duurt drie maanden vanaf ondertekening van deze overeenkomst. Aan het eind wordt een evaluatiegesprek gehouden op initiatief van de vrijwilliger of vertrouwenspersoon. 

1. Begeleiding,

Informatie en scholing De vrijwilliger(ster) heeft gedurende de inwerkperiode recht op begeleiding. Hiertoe zal de bedrijfsleider worden ingezet. Tevens kan de vrijwilliger(ster) informatie krijgen van de bedrijfsleider of assistent Beheerder inzake de door hem of haar uit te voeren werkzaamheden.

 1. Vrijwilligersbijdrage en Onkostenvergoeding

Er zal in basis geen vergoeding worden gegeven voor de uit te voeren werkzaamheden aan de vrijwilligers en/of bestuursleden van de boerderij, dit conform de statuten van de stichting.

Mocht een vrijwilliger(ster) in opdracht van het beheer onkosten gemaakt hebben worden deze vergoed na overhandigen van een bon.

Als een vrijwilliger(ster) in opdracht van bedrijfsleider of diens afwezigheid van de assistent Beheerder beheerstaken krijgt zal de vrijwilliger daar een vrijwilligersvergoeding voor krijgen van bruto 3 euro per uur. Met een maximum wat door de overheid is toegestaan. De vrijwilliger(ster) is zelf verantwoordelijk om de vrijwilligersvergoeding bij belastingdienst op te geven. De boerderij heeft hier geen verantwoordelijkheid in.

Bij beheerstaken zal de vrijwilliger(ster) van de bedrijfsleider de sleutel krijgen om toegang te krijgen naar de boerderij en zal deze ook weer inleveren bij de bedrijfsleider na beëindigen van contract of op verzoek van de bedrijfsleider.

Voordat een vrijwilliger(ster) beheerderstaken krijgt zal deze daartoe begeleid worden door de bedrijfsleider.

 1. Verzekeringen

Stichting Kinderboerderij Westerpark heeft via de gemeente Amsterdam voor alle vrijwilligers een aansprakelijkheidsverzekering en een ongevallenverzekering afgesloten. De polis van deze verzekering kan op verzoek ingezien bij het bestuur van de stichting of opgevraagd worden bij de gemeente Amsterdam.

 

 

 1. Conflicten

In geval van onduidelijkheden, klachten of conflicten die niet in een (intern) overleg tussen vrijwilliger(ster) /vrijwilligers kunnen worden opgelost, wendt de vrijwilliger(ster) zich allereerst tot de bedrijfsleider. Deze gaat dan bemiddelen tussen de 2 vrijwilligers. Mocht er een conflict ontstaan met bedrijfsleider of assistent Beheerder kan de vrijwilliger(ster) zich wenden tot de vertrouwenspersoon.

 

 1. Persoonsgegevens en beeldmateriaal vrijwilliger(ster)

De vrijwilliger(ster) heeft wel/ geen bezwaar tegen het plaatsen van naam en foto van de vrijwilliger(ster) op de website van de boerderij, of ander sociaal media welke beheerd wordt door de boerderij.

 9    overige bepalingen

De vrijwilliger(ster)  geeft middels ondertekening van deze overeenkomst aan kennis te hebben genomen van de aanvullende afspraken voor vrijwilligers behorende bij deze overeenkomst en toegevoegd als bijlage bij deze overeenkomst.

 

 

 

Aldus overeengekomen, in tweevoud opgemaakt en ondertekend te

​Amsterdam

Namens de boerderij Maarten Hertzberger

 

 

 

 

…………………………… ……………………………………

Vrijwilliger(ster)

...........................................................................................

 

Bijlage 1

 1. De vrijwilliger(ster) dient zich te houden aan de huisregels van de boerderij welke onder andere te vinden zijn op de website en in hoofdgebouw.

 2. Iedere vrijwilliger(ster) heeft een proeftijd van 3 maanden waarna eventueel een evaluatie volgt in het bijzijn de bedrijfsleider en zo nodig de vertrouwenspersoon.

 3. De vrijwilliger(ster) draagt representatieve kleding

 4. Van de vrijwilliger(ster) zijn tenminste zijn/haar adresgegevens en een mailadres bekend.

 5. De vrijwilliger(ster) en de bedrijfsleider maken maandelijks samen een werkrooster. Dit werkrooster wordt dan gedurende die maand aangehouden. Enkel in overleg kan hiervan afgeweken worden.

Buiten de afgesproken rooster zal de vrijwilliger(ster) geen werk verrichten op de boerderij.

Bij ziekte of verhindering zal de vrijwilliger(ster) tijdig voor 10 uur ’s morgens telefonisch kenbaar maken.

 1. De vrijwilliger(ster) verplicht zich door ondertekening tot een minimale inzet van tenminste de omschreven uren per week/maand, waarbij een minimum inzet van 2 uur per maand en maximum van 20 uur per week wordt gevraagd. Deze werkzaamheden gebeuren op strikt vrijwillige basis. Echter kan er een uitzondering komen als er op een onderdeel een tekort is van vrijwilligers kan met toestemming van bedrijfsleider meer uren gemaakt worden, dit wordt schriftelijk vast gelegd en kan dan alleen in gezet worden waar een groot tekort in is.

 2. De vrijwilliger(ster) verklaart door ondertekening van de vrijwilligersovereenkomst zorgvuldig (ook zijnde met alle nodige zorg) en met respect om te zullen gaan met het gebouw, materiaal dieren en mensen welke zich bevinden op het terrein van de boerderij.

 3. Voor de vrijwilliger(ster) wordt een vrijwilligersverzekering afgesloten conform de geldende vrijwilligersovereenkomst van de gemeente Amsterdam voor verenigingen en stichtingen. Een vrijwilliger(ster) is enkel en alleen dan verzekerd volgens de voorwaarden van deze verzekering indien van de vrijwilliger(ster)  een getekend exemplaar van deze vrijwilligersovereenkomst in het bezit is van Boerderij Westerpark.

 4. De vrijwilliger(ster) zal verzocht worden om voor het uitvoeren van vrijwilligerswerk een recente Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aan de bedrijfsleider te overleggen. Het niet kunnen- of willen overleggen van een dergelijke verklaring zal de boerderij geen gebruik maken van de vrijwillige inzet van deze persoon.

 5. De vrijwilliger(ster) doet –tijdens of buiten werkzaamheden voor de boerderij geen uitspraken of handelingen die op enige manier nadelig kunnen zijn voor de boerderij of als zodanig kunnen worden opgevat door buitenstaanders.

 6. Communicatie in welke vorm dan ook met derden, zoals daar onder andere zijn: de pers/media, sponsoren, geldverstrekkers, hulpdiensten, gemeente(n) (Amsterdam), andere overheidsinstanties of organisaties van maatschappelijk nut geschiedt altijd via bedrijfsleider. Op verzoek van de bedrijfsleider kan een vrijwilliger(ster) gevraagd worden in deze klus en actieve rol op zich te nemen.

 7. Bij veelvuldig niet nakomen van verplichtingen en/of afgesproken werkzaamheden zal de bedrijfsleider of diens afwezigheid de assistent beheerder hierover een gesprek voeren met de vrijwilliger. Indien een dergelijk gesprek niet leidt tot werkbare afspraken kan de bedrijfsleider besluiten af te zien van het verder gebruik maken van de diensten van de vrijwilliger(ster) voor de Boerderij. Alle materialen, toegangsmiddelen dienen dan in goed overleg te worden teruggegeven binnen 14 dagen na schriftelijke kennisgeving hiervan aan de vrijwilliger.

 8. De bedrijfsleider heeft de eindverantwoording in alle aangelegenheden welke de dieren en/of hun welzijn betreft (o.a.: herplaatsing/huisvesting/ beleid/fokprogramma’s/ welzijn/ gezondheid e.d.), Hij zal ten alle tijden overleg plegen met de assistent beheerder. Een vrijwilliger(ster) heeft op geen enkele voorwaarde inspraak in de beslissingen die hierin genomen wordt. Wel kan de bedrijfsleider of assistent Beheerder een vrijwilliger(ster) op de hoogte brengen, maar dit zal enkel zijn ter kennisgeving

 9. Aankopen voor of namens de stichting door de vrijwilliger(ster) worden alleen gedaan in goedkeuring van bedrijfsleider of bij afwezigheid van de assistent beheerder.

 10. Het is niet toegestaan om materialen en dieren, in eigendom van de boerderij, toe te eigenen dupliceren, of anderszins aan het beheer van de boerderij te onttrekken. Ook voer en dierbenodigdheden vallen hieronder.

16. In alle gevallen waarin deze overeenkomst niet voorziet, beslist de bedrijfsleider conform de statuten van de stichting en met in achtneming van wet- en regelgeving.

bottom of page